ÁSZF – Általános szállítási feltételek

 

 1. Alkalmazhatóság

Jelen feltételek a dormakaba Magyarország Zrt. (továbbiakban Eladó) termékeinek értékesítésére vonatkoznak, az Eladó és a Vevő közötti adásvételre érvényesek. Ezen feltételek kiegészülhetnek, illetve módosulhatnak az Eladó és a Vevő között létrejött külön megállapodásokban (pl. dormakaba Magyarország Nagykereskedői Keretszerződés, Kondíciós Lap, Licensz Partner Szerződés, megállapodás, megrendelés, megrendelés visszaigazolás) rögzített eltérő tartalmú és kölcsönösen elfogadott feltételekkel. A Vevő megrendelésével egyidejűleg elfogadja a dormakaba Magyarország Zrt. honlapján is közzétett általános szerződési feltételeket.

 1. Ár

2.1 Standard termékek (széria termékek)

A standard termékek ára az Eladó által kibocsátott, érvényben lévő árjegyzékben szereplő ár. Ezek az árak az Eladó telephelyén történő áruátvétel feltételei mellett érvényesek. Az Eladó az árjegyzékben szereplő árakból a Vevővel kötött külön megállapodásban és/vagy a kiadott engedmény-rendszerben foglaltak szerint árengedményt adhat. Az árjegyzékben szereplő árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. Az Eladó jogosult az árakat változtatni és vállalja, hogy árváltoztatási szándékáról a Vevőt tájékoztatja.

2.2 Egyedi termékek (nem széria termékek, rendszer- és projekttermékek)

Egyedi termékek a Vevő igényeinek megfelelően egyedileg elkészített vagy részére egyedileg megrendelt termékek.

Az Eladó az egyedi termékek árát külön ajánlatkérés alapján – kizárólag a Vevő specifikus igényei szerint meghatározott termékekre vonatkozóan – küldi meg a Vevő részére.

Amennyiben a Vevő a visszaigazolás dátumát követő 3 munkanapon belül, a konkrét árak ismeretében megrendelését nem módosítja, illetve azt részben vagy egészben nem vonja vissza, az árakat elfogadottnak kell tekinteni és a megrendelést az Eladó teljesíti.

 1. Megrendelés, megrendelés visszaigazolása

Az Eladó a hozzá e-mailen, telefaxon vagy ajánlott levélben érkezett egyértelmű, a megrendelt termékek pontos megjelölését (cikkszám, megnevezés, mennyiség, terméktípus, kivitel stb.) és a teljesítés kívánt időpontját magukba foglaló írásbeli megrendelést fogad el. Az Eladó a Vevő megrendelését – a tervezett szállítási, illetve rész-szállítási határidők megjelölésével – visszaigazolja. A megrendelés az Eladó számára a megrendelés visszaigazolását, illetve konkrét szerződéskötés esetén a szerződés aláírását követően jelent szállítási kötelezettséget.

Egyedi termékek megrendelése esetén az Eladó előleg kifizetését kérheti, amely foglalónak minősül. A rendelés visszaigazolás csak ezen összeg kifizetése és annak az Eladó által történt átvétele után jelent szállítási kötelezettséget.

 1. A megrendelés teljesítése, áruátvétel

Szállítási időpontnak az a nap számít, amikor az Eladó a Vevő megrendelése alapján visszaigazolt áruk átvételét a teljesítés helyén a Vevő számára felajánlja. Teljesítés helye az Eladó telephelye.

Az áru átvétele a megrendelés visszaigazolásban, illetve szállítási értesítésben foglaltaknak megfelelően történik.

A szerződő felek kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, és információról haladéktalanul értesíteni, amely a felek között létrejött megállapodás teljesítését meggátolja, illetőleg lehetetlenné teszi vagy késlelteti.

Amennyiben a Vevő az átvételre felajánlott árut háromszori írásbeli felszólításra sem veszi át, az Eladó jogosult a megrendelést semmisnek tekinteni. Ha a Vevő a megrendelt és visszaigazolt termékeket nem, vagy csak részben veszi át, úgy az át nem vett mennyiség nettó árára vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal számolt egyhavi kamatot köteles meghiúsulási kötbér címén az Eladó részére megfizetni. Egyedi termékek (nem széria termékek, zárlati rendszerek stb.) esetén az át nem vett termékek értékének 100%-a a meghiúsulási kötbér.

Amennyiben a szállítási határidőkkel az Eladó 30 munkanapnál hosszabb késedelembe esik, és a Vevőnek külön megállapodás alapján jogos igénye merül fel a késedelmes teljesítésből eredő kárának megtérítésére, a kártérítés összege a késedelmes szállítmány értékének időarányos jegybanki kamattal számolt összege, de legfeljebb a késedelmes szállítmány értékének 10%-áig terjedhet. A késedelemből eredő kárt a Vevőnek kell bizonyítania. A fentieken túlmenően további igények nem érvényesíthetők.

 1. Minőség, szavatosság

Az Eladó által szállított áruk minősége megfelel a mindenkori hatályos jogszabályok által előírt minőségre vonatkozó követelményeknek. Az Eladót a Ptk.-ban foglalt szavatossági kötelezettségek terhelik.

 1. Fizetés

A leszállított termékek árának kifizetése az Eladó által kiállított számla alapján történik. Eltérő megállapodás hiányában, a fizetés készpénzzel vagy banki átutalással lehetséges.

A fizetéseket úgy kell teljesíteni, hogy az összeg az esedékesség napjára az Eladó folyószámláján jóváírásra (vagy beérkezésre) kerüljön. Ennek érdekében a Vevő az átutalásokat – az ünnep- és munkaszüneti napok figyelembe vételével – köteles úgy időzíteni, hogy a fenti feltétel maradéktalanul teljesüljön.

A Vevő késedelmes fizetése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat másfélszeresét, mint késedelmi kamatot köteles fizetni.

Fizetés esetén mindig a fennálló késedelmi kamat összege kerül először csökkentésre.

Ha a Vevő fizetőképességével kapcsolatban kétségek merülnek fel, az Eladó jogosult előrefizetést illetve fizetési biztosítékot kérni. Ezen feltételeit az Eladó (szállítási szerződés vagy egyéb kétoldalú megállapodás hiányában), mint a jelen ÁSZF-ben szereplő feltétel módosulását, a megrendelés visszaigazolásban jelzi a Vevő részére. A Vevő az Eladóval szemben fennálló fizetési kötelezettségébe semmilyen követelést nem számíthat be az Eladóval megkötött ez irányú megállapodás nélkül.

Az előleg kifizetése a kiállított rendelés visszaigazolás alapján történik, melyről az Eladó az összeg kézhezvételét követően előlegszámlát állít ki.

 1. Tulajdonjog fenntartás

Az áru a vételár teljes kifizetését követően kerül a Vevő tulajdonába. A Vevő, amennyiben fizetési kötelezettségeit az Eladó részére rendszeresen teljesíti, jogosult a tulajdonjogilag fenntartott áru felett diszponálni. Az Eladónak jogában áll a fenntartott árut a Vevőtől visszakövetelni és a szerződéstől elállni, amennyiben a Vevő a fizetési kötelezettségét határidőre illetőleg a jelen ÁSZF-ben meghatározott kötelezettségeit póthatáridő kitűzését követően sem teljesíti.

 1. Vis-maior

Vis-maiornak számítanak azok az Eladó szállítási kötelezettségének teljesítését akadályozó vagy gátló körülmények, amelyeket az Eladó nem képes befolyásolni (pl. sztrájk, elemi csapás, a szükséges alapanyagok általános hiánya, előre nem látható termelési zavarok, nem helyettesíthető beszállítónál általános szállítási problémák, stb.).

A vis-maior fennállásáról az Eladó köteles a Vevőt a lehető leggyorsabban értesíteni. Vis-maior esetén mindkét félnek jogában áll a megállapodást felbontani, az Eladó azonban a nem teljesítés miatt kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

 1. Reklamációk, kártérítés

A Vevő köteles az árut az átadás helyén mennyiségileg átvenni. Az átvételtől számított 2 munkanapon túl a Vevő mennyiségi reklamációra nem jogosult.

A Vevő köteles az árut minőségileg ellenőrzi és az észlelt hibákat legkésőbb a – rendeltetési helyre érkezéstől – számított 30 naptári napon belül az Eladónak írásban bejelenteni, a hibás árut és a reklamáció megalapozottságát bizonyító okmányokat az Eladó részére eljuttatni.

 1. Egyéb rendelkezések

A Vevő számára tilos olyan vagy hasonló védjegyek, márkanév, termékcsomagolás, emblémák, vagy egyéb jelek használata, amelyeket az Eladó alkalmaz abból a célból, hogy termékeit megkülönböztesse más cégek termékeitől.

A Vevő az árut vagy annak bármely részét saját termékeként nem értékesítheti. A Vevő a termékek exportértékesítésére külön megállapodás alapján jogosult. Ha a felek nem állapodnak meg választott bírói eljárásban, akkor minden vitás ügyben az Eladó székhely szerinti illetékes bíróságnak kell döntenie.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

 1. Érvényesség

Jelen Általános Szállítási Szerződés visszavonásig érvényes.